Villkor och bestämmelser

Senaste revidering: 31 maj 2023

Vänligen granska dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Tolkning och definitioner

Understanding

Termer som inleds med stor bokstav anger definitioner som fastställts under de angivna villkoren. Dessa definierade termer kommer att ha samma innebörd oavsett om de används i singular eller plural form.

Terminologi

Med hänvisning till dessa riktlinjer och föreskrifter:

Med dotterbolag avses en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med en part, där ”kontroll” innebär ägande av 50% eller mer av aktierna, kapitalandelarna eller andra värdepapper som berättigar till rösträtt vid val av styrelseledamöter eller annan verkställande myndighet.

Konto avser ett distinkt konto som upprättats för dig för att få tillgång till vår plattform eller specifika segment av vår plattform.

Nationen avser Singapore.

Företaget (benämnt antingen ”Företaget”, ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår” i detta Avtal) avser IMMEDIATE FLEXLtd.

Med utrustning avses all teknik som kan anslutas till tjänsterna, inklusive men inte begränsat till datorer, mobiltelefoner eller digitala surfplattor.

Service avser den omedelbara IMMEDIATE FLEX-plattformen.

Allmänna villkor (även kallade ”Villkor”) avser dessa Allmänna villkor som utgör hela avtalet mellan Dig och Bolaget avseende användningen av Tjänsten.

Externa digitala medielösningar avser alla tjänster eller allt innehåll (inklusive data, information, produkter eller verktyg) som erbjuds av en extern enhet och som kan presenteras, införlivas eller göras tillgängliga via IMMEDIATE FLEX-plattformen.

Webbplatsen hänvisar till IMMEDIATE FLEX, som nås från denna adress

Du avser den person som använder eller interagerar med Tjänsten, eller det företag eller annan juridisk person för vilken personen använder eller interagerar med Tjänsten, beroende på vad som är lämpligt.

Erkännande

Detta är de bestämmelser och avtal som dikterar användningen av denna tjänst och det kontrakt som är i drift mellan dig och organisationen. Dessa bestämmelser och avtal fastställer alla användares rättigheter och skyldigheter i förhållande till användningen av Tjänsten.

Din användning av och ditt engagemang i plattformen är beroende av att du godkänner och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra parter som interagerar med eller använder plattformen.

När du använder eller interagerar med Tjänsten samtycker du till att följa dessa Villkor. Om du anser att någon del av dessa villkor är oacceptabel, rekommenderas du att inte använda tjänsten.

Du bekräftar att du har fyllt 18 år. IMMEDIATE FLEX tillåter inte personer under 18 år att använda dess tjänster.

Din användning av och ditt engagemang i vår plattform är föremål för din överenskommelse med och efterlevnad av sekretesspolicyn för IMMEDIATE FLEX. Denna sekretesspolicy beskriver vår strategi och våra åtgärder när det gäller insamling, tillämpning och delning av dina personuppgifter när du interagerar med vår applikation eller webbplats. Den ger dig också insikter om dina integritetsrättigheter och juridiska skydd. Vi rekommenderar starkt att du gör en grundlig genomgång av vår integritetspolicy innan du använder vår tjänst.

Användarkonton

När du skapar ett konto hos oss på IMMEDIATE FLEX är det viktigt att du förser oss med data som är exakta, omfattande och uppdaterade vid alla tidpunkter. Om du inte gör det betraktas det som en överträdelse av villkoren och kan leda till att ditt konto omedelbart avaktiveras från vår plattform.

Du ansvarar för skyddet av ditt lösenord som används för att komma åt Tjänsterna och för alla aktiviteter eller åtgärder som initieras med ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är kopplat till våra Tjänster eller en Tredjeparts sociala medietjänst.

Du samtycker till att inte dela ditt lösenord med någon tredje part. Du är skyldig att omedelbart informera oss om du får kännedom om eventuella säkerhetsöverträdelser eller obehörig åtkomst till ditt konto.

Du får inte som användarnamn använda en annan persons eller enhets identitet som inte är lagligt tillåten att använda, ett namn eller varumärke som inkräktar på en annan persons eller enhets rättigheter utan vederbörligt tillstånd, eller ett namn som på annat sätt är oanständigt, grovt eller vulgärt.

Immateriella rättigheter

Plattformen och dess proprietära innehåll (exklusive Material som tillhandahålls av dig eller andra deltagare), attribut och funktioner är och kommer alltid att vara IMMEDIATE FLEX:s och dess licensgivares exklusiva egendom.

Tjänsten skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och olika bestämmelser i både nationella och internationella jurisdiktioner. Vår plattform, IMMEDIATE FLEX, säkerställer strikt efterlevnad av dessa lagar.

Det är inte tillåtet att använda våra varumärken och vår trade dress i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt tillstånd från IMMEDIATE FLEX.

Länkar till andra webbplatser

Vår plattform kan innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som inte omfattas av eller ägs av IMMEDIATE FLEX.

IMMEDIATE FLEX utövar inte kontroll över och accepterar inte heller ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis för externa webbplatser eller tjänster. Du bekräftar och godkänner vidare att IMMEDIATE FLEX inte kommer att hållas ansvarigt, varken direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som påstås vara orsakad av eller i samband med användningen av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du noggrant läser igenom villkoren och sekretesspolicyn för alla externa webbplatser eller tjänster som du väljer att besöka.

Uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att avsluta eller stänga av ditt konto utan föregående meddelande eller något ansvar, av någon anledning som vi anser lämplig, särskilt om det finns någon överträdelse av dessa villkor från din sida.

Vid avbrytande kommer ditt privilegium att använda tjänsten omedelbart att upphöra. Om du vill avaktivera ditt konto kan du enkelt upphöra med användningen av tjänsten.

Begränsning av ansvar

Trots eventuella förluster som du kan drabbas av, ska det totala ansvaret för IMMEDIATE FLEX och alla dess leverantörer enligt någon klausul i dessa villkor, och din distinkta lösning för allt som anges ovan, begränsas till den summa som du verkligen betalat via tjänsten eller 100 USD om du inte har köpt något via tjänsten.

I enlighet med gällande lagar ska IMMEDIATE FLEX och dess leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga för extraordinära, tillfälliga, indirekta eller följdförluster eller skador (inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, förlust av data eller annan skyddad information, avbrott i affärsverksamheten, personskada, intrång i privatlivet som direkt eller indirekt härrör från användning eller oförmåga att använda tjänsten, programvara från tredje part och/eller hårdvara från tredje part som används med tjänsten, eller i samband med någon klausul i dessa villkor), oavsett om IMMEDIATE FLEX eller någon leverantör har varnats för sannolikheten för sådana skador, även om den föreslagna åtgärden inte når sitt slutmål.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte utelämnande av presumerade garantier eller begränsning av ansvar för oavsiktlig skada eller följdskada, vilket innebär att vissa av ovanstående bestämmelser kanske inte är tillämpliga. Inom dessa jurisdiktioner kommer varje parts ansvar att begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

Friskrivningsklausul ”I befintligt skick” och ”I TILLGÄNGLIGT skick”

Tjänsten tillhandahålls Dig ”SOM DEN ÄR” och ”SOM TILLGÄNGLIG” och med alla fel och brister utan garanti av något slag. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag frånsäger sig företaget, för egen räkning och för sina närstående företags räkning och för sina respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen alla garantier, oavsett om de är uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller inte, med avseende på tjänsten, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång, och garantier som kan uppstå genom handel, prestanda, användning eller handelspraxis. Utan begränsning till det föregående lämnar företaget ingen garanti eller något åtagande och gör inga utfästelser av något slag om att tjänsten kommer att uppfylla dina krav, uppnå avsedda resultat, vara kompatibel eller fungera med annan programvara, applikationer, system eller tjänster, fungera utan avbrott, uppfylla prestanda- eller tillförlitlighetsstandarder eller vara felfri eller att eventuella fel eller defekter kan eller kommer att korrigeras.

Utan att på något sätt begränsa ovanstående ger varken IMMEDIATE FLEX eller någon av plattformens tjänsteleverantörer några uttryckliga eller underförstådda garantier eller bekräftelser av något slag: (i) som rör plattformens funktionalitet eller tillgänglighet, eller den information, innehåll och varor eller tjänster som ingår i den; (ii) att plattformen kommer att vara kontinuerlig eller saknar fel; (iii) angående precision, pålitlighet eller aktualitet för all information eller innehåll som tillhandahålls via plattformen; eller (iv) att plattformen, dess servrar, innehållet eller e-post som skickas från eller i namnet IMMEDIATE FLEX saknar virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig kod, tidsbomber eller andra destruktiva element.

Vissa juridiska territorier tillåter inte utelämnande av specifika garantityper eller begränsningar av en användares verkställbara lagstadgade rättigheter, varför vissa eller alla av ovanstående utelämnanden och begränsningar kanske inte är tillämpliga på dig. I ett sådant scenario kommer dock de utelämnanden och begränsningar som beskrivs i detta avsnitt att implementeras i den utsträckning som tillåts enligt relevant lag.

Tillämplig lag

Nationens bestämmelser, exklusive dess lagkonflikter, kommer att gälla för dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av plattformen kan också regleras av andra lokala, regionala, nationella eller internationella lagar.

Konfliktlösning

Om du har några frågor eller meningsskiljaktigheter angående tjänsten samtycker du till att först försöka lösa meningsskiljaktigheten på ett informellt sätt genom att kontakta IMMEDIATE FLEX.

För användare i Europeiska unionen (EU) på omedelbar IMMEDIATE FLEX

Om du är en konsument från Europeiska unionen kommer du att dra nytta av eventuella tvingande bestämmelser i lagstiftningen i det land där du är bosatt.

Förenta staterna Rättslig efterlevnad

Du försäkrar och garanterar att (i) Du befinner dig inte i ett land som omfattas av USA:s embargo eller som av USA:s regering har betecknats som ett land som ”stöder terrorism”, och (ii) Du är inte listad på någon av USA:s regeringars lista över förbjudna eller begränsade parter.

Delbarhet och fördragsamhet

Skiljbarhet

Om någon klausul i dessa Villkor anses vara icke verkställbar eller ogiltig, kommer klausulen att ändras och tolkas för att förverkliga syftet med klausulen i så hög grad som möjligt enligt tillämplig lagstiftning, och de återstående klausulerna kommer att fortsätta att vara giltiga och verkningsfulla i sin helhet.

Överlämnande

Om inte annat anges i detta dokument, begränsar inte underlåtenhet att hävda en rättighet eller underlåtenhet att verkställa en skyldighet enligt dessa Villkor en parts förmåga att hävda en sådan rättighet eller verkställa en sådan skyldighet vid någon framtida tidpunkt. Vidare innebär ett förbiseende av en överträdelse inte ett förbiseende av eventuella efterföljande överträdelser.

Dekryptering Dekryptering

Villkoren kan ha återgivits på olika språk om vi har presenterat dem för dig via vår Tjänst. Du samtycker till att det engelska originaldokumentet ska ha företräde vid eventuella avvikelser eller meningsskiljaktigheter.

Ändringar av dessa villkor

Vi har rätt att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor närhelst det är nödvändigt. Om en revidering har betydande inverkan kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att erbjuda minst 30 dagars varsel innan nya villkor införs. Fastställandet av vad som utgör en betydande förändring kommer att ske efter vårt exklusiva gottfinnande.

Om du fortsätter att komma åt eller använda vår tjänst efter att sådana ändringar har trätt i kraft samtycker du till att följa de uppdaterade villkoren. Om du är oense med de nya villkoren, antingen helt eller delvis, ber vi dig vänligen att upphöra med användningen av webbplatsen och tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss:

Genom att besöka denna sida på vår webbplats.