Algemene voorwaarden

Laatste herziening: 31 mei 2023

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze service.

Interpretatie en definities

Inzicht in

Termen die aan het begin met een hoofdletter worden geschreven, geven definities aan die onder de gestelde voorwaarden zijn vastgesteld. Deze gedefinieerde termen behouden dezelfde betekenis ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

Terminologie

Met betrekking tot deze richtlijnen en voorschriften:

Gelieerde partij betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemrecht hebben voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuurlijke autoriteit.

Account verwijst naar een aparte account voor U om toegang te krijgen tot ons Platform of specifieke segmenten van ons Platform.

Nation heeft betrekking op Singapore.

Bedrijf (waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar IMMEDIATE FLEX™ Ltd. (waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”).

Apparatuur verwijst naar elk stukje technologie dat verbinding kan maken met de Services, inclusief maar niet beperkt tot computers, mobiele telefoons of digitale tablets.

Service verwijst naar het Onmiddellijke IMMEDIATE FLEX-platform.

Algemene voorwaarden (ook wel “Voorwaarden” genoemd) betekenen deze Algemene voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen U en het Bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van de Service.

Externe Digitale Media Oplossingen verwijst naar alle diensten of inhoud (inclusief data, informatie, producten of nutsvoorzieningen) aangeboden door een externe entiteit die gepresenteerd, opgenomen of toegankelijk gemaakt kunnen worden via het IMMEDIATE FLEX platform.

Website verwijst naar IMMEDIATE FLEX, bereikbaar vanaf dit adres

U verwijst naar het individu dat de Dienst gebruikt of ermee interageert, of het bedrijf of de andere juridische entiteit waarvoor dat individu de Dienst gebruikt of ermee interageert, zoals van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de bepalingen en overeenkomsten die het gebruik van deze Service en het contract tussen u en de Organisatie bepalen. Deze bepalingen en overeenkomsten bepalen de rechten en verantwoordelijkheden van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service.

Uw gebruik van en betrokkenheid bij het platform zijn onderhevig aan uw instemming met en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en andere partijen die interactie hebben met of gebruik maken van het platform.

Door gebruik te maken van of interactie te hebben met de Service, stemt u ermee in zich te houden aan deze Voorwaarden. Indien u enig deel van deze Voorwaarden en Bepalingen onaanvaardbaar vindt, wordt u geadviseerd de Dienst niet te openen.

U bevestigt dat u de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. IMMEDIATE FLEX geeft personen jonger dan 18 jaar geen toestemming om van haar diensten gebruik te maken.

Uw gebruik van en betrokkenheid bij ons platform is onderworpen aan uw akkoord met en naleving van het Privacybeleid van IMMEDIATE FLEX. Dit Privacybeleid gaat in op onze aanpak en maatregelen met betrekking tot het verzamelen, toepassen en delen van uw persoonlijke gegevens wanneer u interactie heeft met onze Applicatie of Website. Het geeft u ook inzicht in uw privacyrechten en wettelijke bescherming. Wij raden u ten zeerste aan ons Privacybeleid grondig door te lezen voordat u gebruik maakt van onze service.

Gebruikersaccounts

Wanneer u een account aanmaakt bij IMMEDIATE FLEX, is het van cruciaal belang dat u ons te allen tijde voorziet van nauwkeurige, volledige en actuele gegevens. Als u dit niet doet, wordt dit beschouwd als een schending van de Voorwaarden en kan dit leiden tot een onmiddellijke deactivering van uw account op ons platform.

U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw wachtwoord dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Services en voor alle activiteiten of acties die worden gestart met behulp van uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord is gekoppeld aan onze Services of een Sociale Mediadienst van derden.

U stemt ermee in Uw wachtwoord niet met derden te delen. U bent verplicht om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u kennis krijgt van enige beveiligingsschendingen of ongeautoriseerde toegang tot Uw account.

Het is verboden om als gebruikersnaam de identiteit van een ander individu of entiteit te gebruiken die niet wettelijk is toegestaan voor gebruik, een naam of handelsmerk dat zonder de juiste toestemming inbreuk maakt op de rechten van een ander individu of entiteit, of een naam die op een andere manier onfatsoenlijk, grof of vulgair is.

Intellectueel eigendom

Het Platform en haar eigen inhoud (met uitzondering van Materiaal dat door u of andere deelnemers is verstrekt), attributen en mogelijkheden zijn en blijven het exclusieve eigendom van IMMEDIATE FLEX en haar licentiegevers.

De service wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en diverse voorschriften van zowel binnenlandse als internationale jurisdicties. Ons platform, IMMEDIATE FLEX, zorgt ervoor dat deze wetten strikt worden nageleefd.

Het gebruik van onze handelsmerken en trade dress is niet toegestaan in verband met enig product of enige dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IMMEDIATE FLEX.

Koppelingen naar andere websites

Ons Platform kan links bevatten naar externe websites of diensten die niet onder het bereik of eigendom van IMMEDIATE FLEX vallen.

IMMEDIATE FLEX oefent geen controle uit over, en accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van externe websites of services. U erkent en stemt er verder mee in dat IMMEDIATE FLEX niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden, direct noch indirect, voor enige schade of verlies beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of de afhankelijkheid van dergelijke inhoud, goederen of diensten toegankelijk op of via dergelijke websites of diensten.

We raden U ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van alle externe websites of diensten die U wenst te bezoeken grondig door te nemen.

Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om Uw Account te beëindigen of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving of enige aansprakelijkheid, om welke reden dan ook die wij geschikt achten, in het bijzonder als er sprake is van schending van deze Voorwaarden door U.

Bij stopzetting zal Uw privilege om de Dienst te gebruiken onmiddellijk eindigen. Indien U Uw Account wenst te deactiveren, kunt U het gebruik van de Service moeiteloos staken.

Beperking van aansprakelijkheid

Ondanks eventuele verliezen die U lijdt, zal de totale aansprakelijkheid van IMMEDIATE FLEX en al haar leveranciers onder enige clausule van deze Voorwaarden, en Uw afzonderlijke oplossing voor alles wat hierboven staat, beperkt zijn tot het bedrag dat U daadwerkelijk via de Service hebt betaald of 100 USD als U niets via de Service hebt aangeschaft.

In overeenstemming met de geldende wetgeving kunnen IMMEDIATE FLEX en haar leveranciers onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor enige buitengewone, incidentele, indirecte of gevolgverliezen of -schade (inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens of andere eigendomsinformatie, verstoring van de bedrijfsvoering, persoonlijk letsel, inbreuk op de privacy die direct of indirect het gevolg is van het gebruik of het onvermogen om gebruik te maken van de Service, software van derden en/of hardware van derden die wordt ingezet bij de Service, of in verband met een clausule van deze Voorwaarden), ongeacht of IMMEDIATE FLEX of een leverancier is gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van dergelijke schade, zelfs als de voorgestelde oplossing haar uiteindelijke doel voorbij schiet.

Bepaalde rechtsgebieden staan het weglaten van veronderstelde garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, waardoor sommige van de bovenstaande bepalingen mogelijk niet van toepassing zijn. Binnen deze rechtsgebieden wordt de aansprakelijkheid van elke partij beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

““AS IS” en “AS AVAILABLE” Disclaimer

De Service wordt aan U geleverd “ALS IS” en “ALS BESCHIKBAAR” en met alle fouten en gebreken zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens haar Filialen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de loop van de handel, het verloop van de prestaties, het gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking op het voorgaande geeft het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging en doet geen enkele toezegging dat de Service aan Uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutloos zal zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, geven noch IMMEDIATE FLEX, noch een van de dienstverleners van het platform expliciete of impliciete garanties of verklaringen van welke aard dan ook: (i) met betrekking tot de functionaliteit of toegankelijkheid van het Platform, of de informatie, inhoud, en goederen of diensten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat het Platform ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via het Platform wordt geleverd; of (iv) dat het Platform, haar servers, de inhoud, of e-mails verzonden van of in naam van IMMEDIATE FLEX vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere destructieve elementen.

Bepaalde rechtsgebieden staan het weglaten van specifieke garantietypen of beperkingen op de afdwingbare wettelijke rechten van een gebruiker niet toe, waardoor sommige of alle van de bovenstaande weglatingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. In een dergelijk scenario zullen de weglatingen en beperkingen in dit gedeelte echter worden geïmplementeerd voor zover maximaal is toegestaan onder de relevante wetgeving.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst vallen onder de regelgeving van de Natie, met uitsluiting van conflicten in de wetgeving. Uw gebruik van het Platform kan ook worden beheerst door andere lokale, regionale, nationale of internationale wetten.

Conflictoplossing

Indien u vragen of meningsverschillen heeft met betrekking tot de Service, stemt u ermee in om in eerste instantie te proberen het meningsverschil informeel op te lossen door contact op te nemen met IMMEDIATE FLEX.

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU) op Onmiddellijke IMMEDIATE FLEX

Als je een consument uit de Europese Unie bent, profiteer je van de verplichte bepalingen in de wetgeving van het land waar je woont.

Wettelijke naleving in de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor een embargo geldt van de overheid van de Verenigde Staten of dat door de overheid van de Verenigde Staten is aangewezen als een “terrorisme ondersteunend” land, en (ii) U staat niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van de overheid van de Verenigde Staten.

Deelbaarheid en verdraagzaamheid

Deelbaarheid

Indien een clausule van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt geacht, zal deze clausule worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van deze clausule te realiseren voor zover dit haalbaar is onder de toepasselijke wetgeving, en zullen de overige clausules volledig van kracht en geldig blijven.

Afstand

Tenzij anders vermeld in dit document, beperkt het niet uitoefenen van een recht of het niet afdwingen van een plicht onder deze Voorwaarden niet het vermogen van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke plicht op een toekomstig moment af te dwingen. Bovendien staat het negeren van een schending niet gelijk aan het negeren van eventuele volgende schendingen.

Ontcijferen Ontcijfering

De Algemene Voorwaarden kunnen in verschillende talen zijn weergegeven als we ze aan u hebben gepresenteerd via onze Service. U stemt ermee in dat het oorspronkelijke Engelstalige document voorrang heeft in geval van tegenstrijdigheid of onenigheid.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij hebben de bevoegdheid om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te wijzigen of te vervangen wanneer dat nodig is. Als een herziening aanzienlijke gevolgen heeft, zullen wij redelijke maatregelen nemen om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de implementatie van nieuwe voorwaarden. Het bepalen van wat een belangrijke wijziging is, is uitsluitend aan Ons oordeel.

Wanneer u toegang blijft houden tot of gebruik blijft maken van onze service nadat dergelijke wijzigingen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in de bijgewerkte voorwaarden na te leven. Indien U het geheel of gedeeltelijk oneens bent met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij U vriendelijk het gebruik van de website en de Dienst te staken.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over deze Algemene voorwaarden, kun je contact met ons opnemen:

Door deze pagina op onze website te bezoeken.